Spiritual Motivation Training

SMT adalah lembaga yang bergerak dalam bidang motivasi dan peningkatan sumber daya manusia.Di tengah-tengah era globalisai modern ini banyak permasalahan yang di hadapi oleh manusia yang semakin hari semakin kompleks. Permasalahan yang terus berkembang Terutama dalam hal penurunan degradasi moral dan spiritual yang sangat memprihatinkan. Dari masalah tersebutlah SMT hadir untuk memberi pelatihan dan pelayanan bagi yang membutuhkan.

Selasa, 19 Februari 2013

Kita adalah Khalifah fil Ardhi


Al Baqarah:30
Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”


Al An’aam:165
165. Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


Huud:61
Kisah Nabi Shaleh a.s.
61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Al Mu’minuun
Tuhan menciptakan manusia bukanlah dengan percuma
115. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?


JADIKAN DIRI KITA KHALIFAH TERBAIK.
SALAM DAHSYAT DAN LUAR BIASA!
            (wahyudi SMT)